Сенім телефоны: +7(72775) 7-20-30

Decrease font size Default font size Increase font size

rss1

7 1
2
3
4
5
6
Еңбекшіқазақ ауданы әкімдігінің сайтына қош келдіңіздер!                                   Мемлекеттік қызметке шақырамыз!                                 Сенім телефоны: +7(72775) 7-20-30                         
Негізгі бетЖаңалыктарҚазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы

ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентіҚасым-ЖомартТоқаевөзініңжолдауындабізеліміздіңжаңатарихындағымаңыздыкезеңгежақындапкележатқанымыздыатапөтті. Осыдан 30 жылбұрынбізТәуелсіздігіміздіжариялап, соларқылыата-бабаларымыздыңғасырларбойғыарманынорындадық. Біртұтастықтыңарқасындатәуелсіздігіміздінығайтып, халықтыңәл-ауқатынжақсартуғажағдайжасадық. Бұлуақытжасампаздық пен прогресс, бейбітшілік пен келісімкезеңінеайналды. ЕндіТәуелсіздіктіңжетістіктерінұлғайтуға, Елбасыныңсаясатыныңсабақтастығынжәнежүйеліреформалардықамтамасызетеотырып, біз осы мақсаттарғақолжеткізеалатындамудыңсапалыжаңадеңгейінекөтерілуге ​​мүмкіндік бар. Президент соныменқатархалыққабергенуәделерінміндеттітүрдеорындайтынынайтты. Біздіңжұмысымыз Бес институционалдыреформаныжәнеЕлбасыәзірлегенҰлтжоспарынтолыққандыіскеасыруқажеттілігінентуындауы керек. Ол құрған   Ұлттықмодернизациялаукомиссиясыныңжұмысықайтажандануыкерек.

Осы реформадағы ҚАЗІРГІ ТИІМДІМЕМЛЕКЕТ саяси трансформация біртіндеп және тұрақтытүрдебіздіңмемлекетіміз бен халқымыздыңмүдделерінескереотырыпжүргізілетінінайтады. Соныменқатарбұл реформа тармаққабөлінеді:

Бірінші: партия құрупроцесінжалғастыру

Екіншісі. Тиімдіқауымдастықпенкерібайланыс

Үшінші. Митингілікзаңнаманыжетілдіру

Төртінші. Қоғамдықкелісімдінығайту.

II. Азаматтардыңқұқықтары мен қауіпсіздігінқамтамасызету.

Азаматтардыңқұқықтары мен олардыңқауіпсіздігінқорғаудыкүшейтудіңшешуші факторы сот жәнеқұқыққорғаужүйесінтереңреформалауболыптабылады.

Сот шешімдерініңсапасынжақсартуүшінбірқатармаңыздышараларқабылдауқажет. Судьяныңзаңғажәнеішкікөзқарастарғанегізделгеншешімқабылдауғақұқығытұрақтыболыпқалабереді. Соныменбірге, бірыңғай сот практикасынқамтамасызетуүшін сот шешімдерінмұқиятталдауқажет. Президент сондай-ақбізшектентысрепрессивтікшаралар мен қаталжазалауәдісіпрактикасынаналшақтапқалғанкелесімаңыздымәселегетоқталғымызкелетінінатапөтті. Алайда елде әлі де көптегенауырқылмыстарорыналуда. ОларзаңнаманыізгілендіруменқатаразаматтардыңнегізгіқұқықтарынанайрылыпЖыныстықзорлық-зомбылық, педофилия, есірткітрафигі, адамсаудасы, әйелдергеқатыстытұрмыстықзорлық-зомбылықжәнежекеадамға, әсіресебалаларғақатыстыбасқа да ауырқылмыстарүшінжазанышұғылкүшейтуқажет. Бұлтапсырма Парламент пен Үкіметкежүктелді.

Жақындаболғанқайғылыоқиғаларбраконьерліктіңұйымдасқанқылмыстыңеңқауіптітүріретіндеашты. Браконьерлерқаруланған, қаруланған, олардыңжазасыздығынсезінеді. Осы жылдыңөзіндеекі инспектор олардыңқолынанқазатапты .Сондай-ақкүнтәртібіненсыбайласжемқорлықпенжүйелікүресмәселесітұр. ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентісарапшылар мен жұртшылықтыңқатысуыменорталықжәнежергіліктіоргандардыңнормативтікқұқықтықактілерініңжобаларынасыбайласжемқорлыққақарсысараптаманықалпынакелтіруқажетдеді.

Сыбайласжемқорлыққылмысболғанбөлімніңбіріншібасшысыныңжауапкершілігізаңнамалықжәненормативтіктүрдереттелуікерек. Сондай-ақ, сыбайласжемқорлыққақарсыоргандардыңқызметкерлерініңзаңсызжұмысәдістері мен арандатушылықәрекеттеріүшінқатаңжауапкершіліктіқамтамасызетуқажет. Олардыңтергеутәжірибесіндеорныболмауыкерек.

Еңмаңыздыміндеттердіңбіріретіндеқұқыққорғаужүйесінтолыққандыреформалаусақталуда.

Полицияныңимиджімемлекеттіңкүшқұралыретіндебіртіндепбұрынғығаайналады, азаматтарғаолардыңқауіпсіздігінқамтамасызетуүшінқызметкөрсететінорганғаайналады. Біріншікезеңде, 2020 жылдыңаяғындаӘкімшілік полиция комитетініңжұмысынқайтаұйымдастырыңыз. Президент мұныжоғарысапалыжәнеүгіт-насихатжұмыстарынжүргізбеукерекдепатапөтті.

Полиция жұмысыныңтиімділігі полиция қызметініңбеделінебайланысты.

III. ДАМЫТУ ЖӘНЕ ИНКЛЮЗИВТІК ЭКОНОМИКА.

Бұл реформа жаһандықсипаттағықиындықтарғақарамастан, Қазақстанэкономикасытұрақтыдамыпкележатқандығынайтады.

Жылбасынанберіэкономикалықөсукөрсеткіштеріәлемдікорташамәндерденасыптүсті. Егербізқажеттіқұрылымдықөзгерістердіжүзегеасыратынболсақ, онда 2025 жылғақарайжалпыішкіөнімніңжылсайынғытұрақтыөсуін 5% жәнеоданжоғарыдеңгейгежеткізеаламыз.

Экономикағажаңасерпін беру үшін Президент Әкімшілігі мен Үкіметотандықжәнешетелдіксарапшылардыңбарлықұсыныстарынегжей-тегжейлізерделеуікерек. БізгеЕлбасыұсынған 2050 жылғадейінгіұзақмерзімді даму стратегиясы мен Ұлтжоспарыаясындабірқатарқұрылымдықміндеттердіорындауқажет.

Біріншісі. Ресурстықменталитеттен бас тартужәнеэкономиканыәртараптандыру.

Екіншісі. Квазимемлекеттіксектордантүсетінкірістердіңартуы.

Үшінші. Тиімдішағынжәне орта бизнес қалалар мен ауылдардыдамытуүшінберікнегізболыптабылады.

Төртінші. Халықаралықнарықтардаұлттықбизнестіқолдау. Экспорттықкомпаниялардымемлекеттікқолдаудыңтиімділігінкүртарттыруқажет.

Бесінші. Дамығанагроөнеркәсіптіккешен.

Алтыншы. Әділсалық салу жәнедұрысқаржылықреттеу.

Жетінші. Ұлттыққордытиімдіпайдаланумәселесі.

Сегізінші. Жалақыныкөтеру.

ІV. ӘЛЕУМЕТТІК Модернизацияның жаңа кезеңі.

Төртінші реформа - елдің бюджеті, оны екі негізгі мақсат - экономикалық даму мен әлеуметтік мәселелерді шешуге бағыттау керек.

Әлеуметтік салада келесі бағыттарға ерекше назар аудару қажет.

Біріншісі. Білімсапасынарттыру.

Екіншісі. Отбасы мен бала институтын, инклюзивтіқоғамқұрудықолдау.

Үшінші. Медициналыққызметтердіңсапасы мен қолжетімділігінқамтамасызету.

Төртінші. Мәдениетқызметкерлерінқолдау.

Бесінші. Әлеуметтікқолдаужүйесіноданәрідамыту.

Алтыншы. Мен сондай-ақелеуліпроблемаларжинақталғанотандықзейнетақыжүйесініңдамуынаназараударғымкеледі.

V. ҚУАТТЫ ӨҢІРЛЕР - ҚУАТТЫ ЕЛ.

Біріншісі. Жергіліктіөзін-өзібасқарудыңтиімділігінарттыру.

Екіншісі. Мемлекетаралыққатынастаржүйесінреформалау.

Үшінші. Басқарылатын урбанизация жәнебіртұтастұрғынүйсаясаты.

Төртінші. Инфрақұрылымдыдамыту.

КелесіжылданбастапНұр-СұлтанжәнеҚарағанды, оданкейінАқмолажәнеСолтүстікҚазақстаноблыстарындатаратужелілерін салу жұмыстарыбасталады.

Бұлмақсаттарғамемлекет 56 миллиард теңгебөледі. Нәтижесінде 2,7 миллионнанастамадамтабиғигазғақолжеткізеалады.

Алдағыүшжылішіндеазаматтарымызды таза ауызсуменжәнеағындысуларменқамтамасызетугешамамен 250 миллиард теңгебөлінеді.

Еңбекшіқазақ ауданы бойынша МКБ-сы

Заңды тұлғаларды әкімшілендіру бөлімі

Menu
Menu
Қазақстандағы ауа-райы

Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызметтің сапасы жөнінде пікіріңіз?

Жақсы - 98.9%
Қанағаттанарлық - 0.1%
Нашар - 0.2%
Голосование по этому опросу закончилось
10756550
Бүгін
Кеше
Осы аптада
Өткен аптада
Осы айда
Өткен айда
Барлық кезеңде
2727
0
33584
10710431
106175
116705
10756550

Сіздің ІР: 35.170.78.142
Қазір: 2020-10-29 01:53:24
Счетчик joomla
ТУРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС  ЖИНАҚ БАНКІ

ТУРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ

1404
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya
http://100esim.el.kz/ru
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы
http://www.enpf.kz/kz/elektronnye-servisy/
http://www.expo2017culture.kz/kz
Совет по конкурентноспособности Казахстана

Совет по конкурентноспособности Казахстана

Қазақстан Республикасының  «жасыл экономика»

Қазақстан Республикасының «жасыл экономика»

 СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ҚЫЗМЕТ

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ҚЫЗМЕТ

 «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры

«ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры

Қазақстанның ресми туризм порталы

Қазақстанның ресми туризм порталы

Бизнес аумағы

Бизнес аумағы

Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты

Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

Қазақстан Республикасының Электрондық үкіметі

Қазақстан Республикасының Электрондық үкіметі

Қазақстан халқы Ассамблеясы

Қазақстан халқы Ассамблеясы

Адалдық алаңы

Адалдық алаңы

Қазақстан Республикасының кәсіподақтар Федерациясы

Қазақстан Республикасының кәсіподақтар Федерациясы

«Еңбекшіқазақ ауданы әкімінің аппараты» ММ
040402 Есік қаласы,
Жамбыл даңғылы, 21 «а»
Тел.: 8(72775) 7- 20 - 01
Факс: 8(72775) 7- 20 - 01
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сайттың материалдарын пайдалану туралы

Жоғары көтеру